LIETUVOS KRIKŠČIONIŠKOSIOS DEMOKRATIJOS PARTIJOS PROGRAMINĖS NUOSTATOS

Turinys

Pagrindinės vertybės ir vertybiniai principai

Lietuvos Krikščioniškosios demokratijos partijos (LKDP) pagrindinė vertybė yra žmogus kaip asmuo, remiantis krikščioniškuoju žmogaus bei jo atsakomybės Dievui suvokimu. Todėl LKDP svarbiausios veiklos nuostatos yra žmogaus, kaip Aukščiausiojo kūrinio, suvokta laisvė ir atsakomybė, dora, teisingumas, socialinė taika. Taigi, laisvė ir atsakomybė, pamatinė lygybė, teisingumas, solidarumas ir subsidiarumas – tai esminės žmogiškosios vertybės, kurios yra neatskiriamos ir papildo viena kitą. Lietuvos Krikščioniškosios demokratijos partija, vadovaudamasi Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu ir atliepdama į Bažnyčios vadovų raginimus, kviečia visus geros valios žmones telkti bendras pastangas visuomenės atnaujinimui iš pagrindų, kad būtų pasiektas orus, teisingas ir taikus gyvenimas kiekvienam. Kiekvienas bendruomenės narys turi realizuoti Dievo suteiktas galimybes savo ir bendruomenės labui, dalintis atsakomybe už savo artimą, visuomenę ir pasaulį.

Žmogus kaip asmuo. Krikščioniškoji demokratija iškelia kiekvieną žmogiškąjį individą kaip asmenį, turintį Die­vo įkvėptą sielą ir prigimtines teises, tarp jų — nepaneigiamą teisę laisvai vystytis. Vadovaujamės nuostata, kad kiekvieno žmogaus orumas yra neliečiamas. Net griežtai smerkdami blogio struktū­ras ir blogus žmonių darbus, neniekiname juos darančio žmogaus.

Laisvė ir atsakomybė. Vadovaujamės įsitikinimu, kad laisvė yra ne tik būdinga pačiai giliausiai žmogiškajai prigimčiai, bet taip pat yra ir įpareigojanti. Nežabota laisvė be gėrio ir atsakomybės virsta savivale, kėsinasi į žmogaus oru­mą ir griauna žmonių bendruomenės pagrindus. Žmogus visada turi pasirinkimo laisvę, todėl yra atsakingas už savo veiksmus savo sąžinei, bendruo­menei ir palikuonims. Būdamas bendruomenės narys, jis turi bendrų pareigų ir dalijasi atsakomybe už savo artimą, bendruomenę ir pasaulį. Kiekvienas žmogus privalo asmeniškai prisiimti atsakomybę už bendrą gėrį, o ypatingai už gamtinės aplinkos bei visos Kūrinijos išsaugojimą.

Pamatinė lygybė. Pamatinę lygybę išreiškia samprata, kad visi žmonės yra apdovanoti tuo pačiu kilnumu, o kiekvieno laisvė yra apribota pagarba kitam. Kiekvienas žmogus privalo turėti galimybę laisvai ugdyti sa­vo asmenybę. Tos pačios teisės turi būti pripažintos kiekvienam, o pareigos paskirtos atsižvel­giant į kiekvieno sugebėjimus. Tačiau asmens orumas ir teisės negali priklausyti nuo jo sugebė­jimų.

Teisingumas. Remiamės nuostata, kad visuomeninės taikos pagrindas yra teisingumas. Mūsų teisingumo samprata reiškia, kad kiekvienam asmeniui ir kiekvienai bendrijai turi būti garantuotos vienodos sąlygos naudotis laisve, o darnūs santykiai visuomenėje turi remtis bendros gerovės siekiu. Netu­ri tapti įstatymu tai, kas prieštarauja žmogaus orumui ar pažeidžia jo prigimtines teises arba kas įtvirtina atskiros grupės naudą nepaisant visų žmonių bendro gėrio.

Solidarumas. Solidarumas remiasi žmonių ir bendruomenių tarpusavio priklausomybe bei sąryšiu ir nėra ­įgyvendinamas be pasiaukojimo. Jis ugdo žmoniškesnius santykius visuomenėje: partnerystę ir daliji­mąsi viskuo, veiksmingą pagalbą ir silpniausiųjų apsaugą. Pasiaukojimas teikti pagalbą kitiems turi būti deramai visuomenės pripažintas. Pripažįstame, kad būtina įveikti skurdą kaip pagrindinę laisvo vystymosi kliūtį ir esame pasiryžę siekti gerovės visiems. Bendruomenės, kurios rūpinasi vienišų, neįgalių ir kitų pagalbos reikalingų žmonių gyvenimo bei vystymosi sąlygomis, turi būti skatinamos ir remiamos pagal vi­suomenės išgales.

Subsidarumas. Remiame subsidiarumą, kuris reiškia savaveiksmiškumo skatinimą ir rėmimą, pabrėžia as­mens ir bendruomenės pirmumą bei apsaugą nuo nepagrįsto valstybės kišimosi. Esame įsitikinę, kad tai, ką geriau gali padaryti bendruomenė, neturi daryti vien tik valstybė. Subsidiarumo principas taip pat reiškia ir paramą: ten, kur atskiro žmogaus ar laisvo susivienijimo jėgų nepakanka, pagal iš­gales jų pastangas turi paremti visuomenė bei valstybė. Jos tėra įpareigotos sudaryti sąlygas ir skatinti bendromis jėgomis atlikti iškylančius uždavinius. Vietos savivaldą laikome bendruome­nės demokratiško tvarkymosi pagrindu ir siekiame jos teisių išplėtimo.

Lietuvos Krikščioniškosios demokratijos partija vertina Katalikų Bažnyčios vaidmenį ugdant žmogų, puoselėjant teisingumo, moralės bei dorovės pagrindus, jos indėlį rūpinantis visuomenės gerove ir socialiniu teisingumu. LKDP politikos nuostatos taip pat remiasi iškilių valstybės ir visuomenės veikėjų deklaruojamomis vertybėmis, stiprinančiomis nepriklausomą Lietuvos valstybę krikščioniškosios demokratijos pagrindais.