Aktualijos

TAIKOS KOALICIJOS RINKIMŲ PROGRAMA Į EUROPOS PARLAMENTĄ

Rinkimai į Europos Parlamentą realiai gali būti paskutinis šansas pasipriešinti Lietuvos valstybingumą naikinančiam Europos Sąjungos federalizacijos projektui ir visoje Europoje vykstančiam žemės ūkio naikinimui, prisidengiant apgaulinga žaliąja darbotvarke. Atėjo laikas dar vienam lemiamam mūšiui už valstybės išsaugojimą. Kelio atsitraukimui neturime, nes kitaip valstybės klanų mums stumiama degradacija sunaikins Lietuvą!

Jeigu Europos Parlamente Lietuvai neatstovaus atsakingi, išsilavinę ir turintys tvirtas vertybes žmonės – situacija toliau blogės. Balsuokite rinkimuose į Europos Parlamentą už TAIKOS KOALICIJĄ ir jos lyderį dr. Mindaugą Puidoką, nes jie:

Dievui, Tėvynei, Šeimai!

TAIKOS KOALICIJOS KANDIDATŲ SĄRAŠAS Į EP RINKIMUS 2024 m.

1 Mindaugas PUIDOKAS

Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

2 Erikas PAVLOVIČIUS

Žemaičių partija

3 Žilvinas TRATAS
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

4 Irena STRAŽINSKAITĖ-GLINSKIENĖ

Žemaičių partija

5 Algimantas KIRKUTIS

Žemaičių partija

6 Kęstutis JUOČERIS Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

7 Meida ŠABŪNIENĖ
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

8 Marijus ČEKAVIČIUS

Žemaičių partija

9 Gitana NEVULIENĖ Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

10 Egidijus KAUBRYS

Žemaičių partija

11 Ryšardas BURDA

Žemaičių partija

12 Dileta JATAUTAITĖ
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

13 Saulius ARLAUSKAS Žemaičių partija

14 Nijolė ČIUČIULKIENĖ

Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

15 Domantas KAIRYS Žemaičių partija

16 Antanas BARANAUSKAS Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

17 Petras UKSAS
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

18 Rasa LEMKĖ
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

19 Vijutė MICKUVIENĖ
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

20 Robertas STANIONIS
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

21 Mikas SAKALAUSKAS
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

22 Gediminas MARCINKEVIČIUS
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija

Lietuvos Krikščioniškosios demokratijos partija

LKDP pagrindinė vertybė yra žmogus kaip asmuo, remiantis krikščioniškuoju žmogaus bei jo atsakomybės Dievui suvokimu

LKDP svarbiausios veiklos nuostatos yra žmogaus, kaip Aukščiausiojo kūrinio, suvokta laisvė ir atsakomybė, dora, teisingumas, socialinė taika. Taigi, laisvė ir atsakomybė, pamatinė lygybė, teisingumas, solidarumas ir subsidiarumas – tai esminės žmogiškosios vertybės, kurios yra neatskiriamos ir papildo viena kitą. Kviečiame visus geros valios žmones telkti bendras pastangas visuomenės atnaujinimui iš pagrindų, kad būtų pasiektas orus, teisingas ir taikus gyvenimas kiekvienam. Kiekvienas bendruomenės narys turi realizuoti Dievo suteiktas galimybes savo ir bendruomenės labui, dalintis atsakomybe už savo artimą, visuomenę ir pasaulį.

Žmogus kaip asmuo

 Krikščioniškoji demokratija iškelia kiekvieną žmogiškąjį individą kaip asmenį, turintį Die­vo įkvėptą sielą ir prigimtines teises, tarp jų — nepaneigiamą teisę laisvai vystytis. Vadovaujamės nuostata, kad kiekvieno žmogaus orumas yra neliečiamas. Net griežtai smerkdami blogio struktū­ras ir blogus žmonių darbus, neniekiname juos darančio žmogaus.

Laisvė ir atsakomybė

Laisvė yra ne tik būdinga pačiai giliausiai žmogiškajai prigimčiai, bet taip pat yra ir įpareigojanti. Nežabota laisvė be gėrio ir atsakomybės virsta savivale, kėsinasi į žmogaus oru­mą ir griauna žmonių bendruomenės pagrindus. Žmogus visada turi pasirinkimo laisvę, todėl yra atsakingas už savo veiksmus savo sąžinei, bendruo­menei ir palikuonims. Būdamas bendruomenės narys, jis turi bendrų pareigų ir dalijasi atsakomybe už savo artimą, bendruomenę ir pasaulį.


Pamatinė lygybė

Pamatinę lygybę išreiškia samprata, kad visi žmonės yra apdovanoti tuo pačiu kilnumu, o kiekvieno laisvė yra apribota pagarba kitam. Kiekvienas žmogus privalo turėti galimybę laisvai ugdyti sa­vo asmenybę. Tos pačios teisės turi būti pripažintos kiekvienam, o pareigos paskirtos atsižvel­giant į kiekvieno sugebėjimus. Tačiau asmens orumas ir teisės negali priklausyti nuo jo sugebė­jimų.

Teisingumas

Visuomeninės taikos pagrindas yra teisingumas. Mūsų teisingumo samprata reiškia, kad kiekvienam asmeniui ir kiekvienai bendrijai turi būti garantuotos vienodos sąlygos naudotis laisve, o darnūs santykiai visuomenėje turi remtis bendros gerovės siekiu. Netu­ri tapti įstatymu tai, kas prieštarauja žmogaus orumui ar pažeidžia jo prigimtines teises arba kas įtvirtina atskiros grupės naudą nepaisant visų žmonių bendro gėrio.

Solidarumas

Solidarumas remiasi žmonių ir bendruomenių tarpusavio priklausomybe bei sąryšiu ir nėra ­įgyvendinamas be pasiaukojimo. Jis ugdo žmoniškesnius santykius visuomenėje: partnerystę ir daliji­mąsi viskuo, veiksmingą pagalbą ir silpniausiųjų apsaugą. Pasiaukojimas teikti pagalbą kitiems turi būti deramai visuomenės pripažintas. Pripažįstame, kad būtina įveikti skurdą kaip pagrindinę laisvo vystymosi kliūtį ir esame pasiryžę siekti gerovės visiems. Bendruomenės, kurios rūpinasi vienišų, neįgalių ir kitų pagalbos reikalingų žmonių gyvenimo bei vystymosi sąlygomis, turi būti skatinamos ir remiamos pagal vi­suomenės išgales.

Subsidarumas

Remiame subsidiarumą, kuris reiškia savaveiksmiškumo skatinimą ir rėmimą, pabrėžia as­mens ir bendruomenės pirmumą bei apsaugą nuo nepagrįsto valstybės kišimosi. Esame įsitikinę, kad tai, ką geriau gali padaryti bendruomenė, neturi daryti vien tik valstybė. Subsidiarumo principas taip pat reiškia ir paramą: ten, kur atskiro žmogaus ar laisvo susivienijimo jėgų nepakanka, pagal iš­gales jų pastangas turi paremti visuomenė bei valstybė. Jos tėra įpareigotos sudaryti sąlygas ir skatinti bendromis jėgomis atlikti iškylančius uždavinius. Vietos savivaldą laikome bendruome­nės demokratiško tvarkymosi pagrindu ir siekiame jos teisių išplėtimo.